ساخت ربات های حرفه ای و پرپیشرفته تلگرام
ربات ضدلینک و آنتی اسپم پیشرفته API
30,000/lună
ساخت ربات فروشگاهی
15,000/lună
    هاست هلند با پینگ کمتر از 1 به سرور تلگرام
    پرسرعت
60,000 Taxe de instalare