تبلیغات مدیرت شده کلیکی گوگل

تمامی امور راه اندازی کمپین ، گروه ها و تبلیغات توسط ما انجام و مدیریت خواهد شد

شارژ 20 دلاری
 • 100 تا 250
  کلیک ها
شارژ 50 دلاری
 • 400 تا 600
  کلیک ها
شارژ 100 دلاری
 • 850 تا 1200
  کلیک ها
شارژ 200 دلاری
 • 2000 تا 2600
  کلیک ها
شارژ 500 دلاری
 • 5000 تا 6000
  کلیک ها