30 برابر سرعت لود بیشتر دیتاسنترهتزنر با پشتیبانی همزمان 300 پروسس و 60 کانکشن | Cpanel Cloud Linux | بهینه سازی شده برای وردپرس و دیگر سیستم محتواها

PB 2
8,000 تومان ماهانه
▪ پنل هاست CPanel

▪ فضا 512 MB

▪ پهنای باند نامحدود

▪ FTP اکانت 15

▪ اکانت ایمیل 15

▪ تعداد دیتابیس 8

▪ ادان دامین 8

▪ پارک دامین 8

▪ ساب دامین نامحدود

SSl رایگان ( Let's Encrypt )

PB 3
14,000 تومان ماهانه
▪ پنل هاست CPanel

▪ فضا 1GB

▪ پهنای باند نامحدود

▪ FTP اکانت 30

▪ اکانت ایمیل 30

▪ تعداد دیتابیس 30

▪ ادان دامین 15

▪ پارک دامین 15

▪ ساب دامین نامحدود

SSl رایگان ( Let's Encrypt )

PB 4
25,000 تومان ماهانه
▪ پنل هاست CPanel

▪ فضا 2GB

▪ پهنای باند نامحدود

▪ FTP اکانت نامحدود

▪ اکانت ایمیل نامحدود

▪ تعداد دیتابیس 60

▪ ادان دامین 30

▪ پارک دامین 30

▪ ساب دامین نامحدود

SSl رایگان ( Let's Encrypt )

PB 5
47,000 تومان ماهانه
▪ پنل هاست CPanel

▪ فضا 4 GB

▪ پهنای باند نامحدود

▪ FTP اکانت نامحدود

▪ اکانت ایمیل نامحدود

▪ تعداد دیتابیس نامحدود

▪ ادان دامین نامحدود

▪ پارک دامین نامحدود

▪ ساب دامین نامحدود

SSl رایگان ( Let's Encrypt )

PB 6
60,000 تومان ماهانه
▪ پنل هاست CPanel

▪ فضا 5 GB

▪ پهنای باند نامحدود

▪ FTP اکانت نامحدود

▪ اکانت ایمیل نامحدود

▪ تعداد دیتابیس نامحدود

▪ ادان دامین نامحدود

▪ پارک دامین نامحدود

▪ ساب دامین نامحدود

SSl رایگان ( Let's Encrypt )